Invited Speakers:

1) Professor Bingheng Lu (卢秉恒), Xi’an Jiaotong University (Plenary), Xi an, China

Academician, Chinese Academy of Engineering;

2) Professor Yongsheng Chen (陈永胜), Nankai University, Tianjin, China

Editor, Carbon,  Elsevier

3) Professor Jeng-Yu Lin, Tatung University, Taibei, Taiwan